REGULAMIN ZWIEDZANIA

Regulamin Zwiedzania Twierdzy Boyen

ZAŁĄCZNIK NR 1 do zarządzenia nr 6/2018 Dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury z dnia 22.11.2018r. w sprawie ustalenia regulaminu zwiedzania Twierdzy Boyen w Giżycku.

Zawiera zmiany wprowadzone Aneksem Nr. 1 z dnia 14.10.2020 r. (zmiana w §1  ustęp 1  punkt f – zaznaczone  *  w treści regulaminu)

REGULAMIN ZWIEDZANIA TWIERDZY BOYEN W GIŻYCKU zarządzanej przez Giżyckie Centrum Kultury ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko.

§ 1.
ORGANIZACJA WSTĘPU:
1. Twierdza czynna jest od niedzieli do soboty (7 dni w tygodniu). Kasa biletowa jest czynna:
a) w miesiącach kwiecień i październik w godzinach 9.00 – 16.00
b) w miesiącach maj i wrzesień w godzinach 9.00 – 17.00
c) w miesiącu czerwcu w godzinach 9.00 – 18.00
d) w miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) w godzinach 9.00 – 19.00
e) wystawy i obiekty są dostępne dla zwiedzających jeszcze przez godzinę po zamknięciu kasy biletowej
f) w okresie jesienno-zimowym w miesiącach od listopada do końca marca zwiedzanie Twierdzy jest możliwe tylko trasą na szlaku niebieskim oraz jest płatne według aktualnego cennika *
g) w okresie jesienno-zimowym w miesiącach od listopada do końca marca w każdy poniedziałek budynki, w których są wystawy ze względu na dzień wewnętrzny są zamknięte dla zwiedzających.
2. Istnieją następujące możliwości zwiedzania Twierdzy:
a) zwiedzanie indywidualnie,
b) zwiedzanie z przewodnikiem
3. Wprowadzenie na teren Twierdzy psa wymaga okazania aktualnej książeczki szczepień, zwierzę musi być prowadzone na smyczy lub otoku, a agresywne dodatkowo w kagańcu.
4. Twierdza jest nieczynna: 1 stycznia, 6 stycznia, w Niedzielę Wielkanocną, 1 listopada, 24 grudnia, 25 i 26 grudnia.

§ 2.
ZWIEDZANIE OBIEKTU:
1) Do wejścia na teren zwiedzania Twierdzy Boyen w godzinach otwarcia uprawnia bilet wstępu.
2) Wycieczki szkolne i grupy zorganizowane wchodzą na teren obiektu pod opieką wykwalifikowanej kadry (pedagodzy, przewodnicy, piloci, kierownicy wycieczek) odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i zachowanie uczestników grupy.
3) Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i poleceń pracowników Twierdzy Boyen.
4) Należy zwrócić szczególną uwagę na bariery architektoniczne: – niskie i wąskie wejścia, wysokie progi, nierówne podłoże na całej trasie zwiedzania, szczególnie na schodach i w pomieszczeniach o zwężonym lub obniżonym profilu należy wykazywać szczególną ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
5) Maksymalna ilość osób w grupie zwiedzających przypadająca na jednego przewodnika wynosi 40 osób.
6) Zwiedzające grupy po zakupieniu biletów gromadzą się w wyznaczonym miejscu.
7) Jeżeli grupa zagraniczna nie dysponuje przewodnikiem ze znajomością wymaganego języka obcego, kierownik grupy zobowiązany jest do pouczenia jej członków o zasadach zachowania na terenie Twierdzy.
8) Podczas zwiedzania należy podporządkować się poleceniom przewodnika i nie zakłócać przekazu treści.
9) Temperatura powietrza w kazamatach wynosi ok. 10-12°C dlatego zwiedzającym latem sugeruje się zabranie cieplejszej odzieży oraz zwiedzanie w odpowiednim obuwiu – preferowane obuwie trekkingowe, sportowe.
10) Osoby pełnoletnie, rodzice i opiekunowie prawni osób nieletnich korzystające z oferty edukacyjnej Twierdzy, jak również biorące udział w wydarzeniach innych niż zgromadzenia i imprezy masowe organizowane na terenie Twierdzy, oświadczają, że wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku bądź wizerunku swojego dziecka w materiałach informacyjnych i promocyjnych zamieszczanych w szczególności na stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych Twierdzy Boyen.
11) Osoby, które nie wyrażają zgody na wykorzystanie swojego wizerunku lub wizerunku swojego dziecka są zobowiązane do wypełnienia odpowiedniego oświadczenia dostępnego w kasie oraz w biurze Twierdzy Boyen (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).

§ 3.
NA TERENIE TWIERDZY BOYEN ZABRANIA SIĘ:
1) Wychylania przez barierki.
2) Wspinania się na ściany i inne elementy obiektu.
3) Wchodzenia na tereny wyłączone z użytkowania.
4) Wchodzenia do pomieszczeń oznaczonych zakazem wstępu.
5) Odłączania się od grupy bez uprzedniego poinformowania o tym przewodnika.
6) Przemieszczania się po terenie Twierdzy Boyen rowerem (rower należy pozostawić we wskazanym miejscu przez pracownika Twierdzy Boyen)
7) Wjazdu innym pojazdem mechanicznym.
8) Wprowadzania na teren Twierdzy Boyen innych zwierząt niż wymienione w § 1 pkt.3.
9) Palenia tytoniu.
10) Stosowania otwartego ognia, substancji oraz środków chemicznych.
11) Spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających.
12) Malowania po murach, ścianach i innych substancjach zabytkowych, śmiecenia i wszelkiego rodzaju zanieczyszczania.
13) Poruszania się poza obrębami wyznaczonych tras zwiedzania.
14) Dotykania eksponatów.

§ 4.
1. Podczas jakiegokolwiek nieprzewidzianego zdarzenia (np. omdlenia uczestnika itp.) zwiedzający powinni zachować spokój oraz wykonywać polecenia kierownika wycieczki i pracownika Twierdzy.
2. Wszelkie obrażenia czy inne dolegliwości zaistniałe podczas zwiedzania należy bezzwłocznie zgłosić pracownikowi Twierdzy, który poinformuje właściwe służby.
3. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się u pracowników Twierdzy Boyen.

§ 5.
NA TEREN OBIEKTU WSTĘPU NIE MAJĄ:
1. Osoby nietrzeźwe lub wykazujące oznaki spożycia środków odurzających, osoby zachowujące się niewłaściwie, które wzbudzają uzasadnione obawy przewodnika i pracownika Twierdzy, iż mogłyby zakłócić przebieg zwiedzania lub w inny sposób przeszkadzać zwiedzającym.
2. Dzieci do lat 14 bez opieki rodziców lub opiekunów.

§ 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. W przypadku nie przestrzegania niniejszego regulaminu, zwiedzanie może zostać skrócone bez prawa do zwrotu opłaty za bilet wstępu.
2. Kierownictwo Giżyckiego Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zwiedzania, w szczególności z powodów eksploatacyjnych.
3. Zwiedzający przez cały czas pobytu na terenie obiektów powinni posiadać przy sobie bilet wstępu, by móc go okazać na żądanie pracownika Twierdzy nawet w momencie opuszczenia obiektu.
4. W razie niemożności okazania ważnego biletu, zwiedzający zobowiązany jest do wniesienia opłaty za wstęp.
5. Zgubienie biletu nie uprawnia do kontynuowania zwiedzania – w takiej sytuacji zwiedzający zobowiązany jest do zastosowania zasad zawartych w pkt.4.
6. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi – także gdy powodem jest nieznajomość regulaminu Twierdzy.
7. Na imprezy specjalne dla większej ilości osób zasady wstępu na Twierdzę Boyen ustalane są przez Zarządcę a informacje o ich zmianie zamieszczane w kasie biletowej oraz na stronach internetowych.
8. Zarządca nie odpowiada za pozostawione rzeczy osobiste zwiedzających.
9. Kasjer obsługi wystawia każdorazowo paragon za sprzedaż biletów lub wystawia fakturę, jeżeli taką potrzebę zgłosi zwiedzający.

§ 7.
Skargi, zażalenia, uwagi, komentarze zwiedzający mogą kierować pisemnie na adres: Giżyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko lub Twierdza Boyen, ul. Turystyczna 1, 11-500 Giżycko lub drogą elektroniczną info@gck.gizycko.pl .

§ 8.
Regulamin zwiedzania Twierdzy Boyen w Giżycku wchodzi w życie z dniem jego podpisania.