ZWIEDZANIE

 Zarządzenie Nr 10/2017
Dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury w Giżycku z dnia 27.12.2017r. w sprawie opłat za usługi świadczone w GCK

Ceny biletów zwiedzania Twierdzy Boyen (ceny brutto)
Ceny biletów zwiedzania Twierdzy Boyen z podziałem na poszczególne miesiące:
1.Bilet zwykły 10 zł (od 1.04 do 30.04 oraz od 1.10 do 31.10)
2.Bilet ulgowy* 5 zł (od 1.04 do 30.04 oraz od 1.10 do 31.10)
3.Bilet zwykły 12 zł (od 1.05 do 30.09)
4.Bilet ulgowy* 7 zł (od 1.05 do 30.09)
5.Bilet dla posiadacza GKM (po okazaniu karty) 1zł (od 1.04 do 31.10)
6.Bilet grupowy ( 20 osób i więcej – obowiązuję w wysokim sezonie tj. od 1.05 do 30.09 )
5 zł*/10 zł
7.Karnet weekendowy ( obowiązuję w wysokim sezonie tj. od 1.05 do 30.09 )12 zł* / 20 zł
8.Karnet trzydniowy 17 zł * / 30 zł
9.Dzieci do 7 roku życia bezpłatnie
10.W okresie od 1.01 do 31.03 oraz od 1.11 do 31.12 wstęp na Twierdzę Boyen jest bezpłatny.
Inne usługi na terenie Twierdzy Boyen ( ceny brutto)
Cena noclegu w Hostelu pierwsza doba 25 zł , każda kolejna 20 zł
Wynajem terenu w Twierdzy Boyen – od 500 zł do 5 000 zł
Wynajem klubu WAGANT – 500 zł
Przygotowanie ogniska – 350 zł
………………………………………………………………………………………………………
* BILET ULGOWY przysługuje:
1. dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku życia za okazaniem legitymacji
2. emerytom i rencistom za okazaniem legitymacji
3. honorowym dawcom krwi – za okazaniem legitymacji HDK i dowodu osobistego
4. posiadaczom Karty Dużej Rodziny ( po okazaniu karty)
5. osobom niepełnosprawnym za okazaniem legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.
6. opiekunom lub osobom towarzyszącym osobom niewidomym, osobom o znacznym stopniu
niepełnosprawności oraz osobom niepełnosprawnym do 21. roku życia, lub w przypadku realizacji
obowiązku szkolnego, do momentu ukończenia 25 roku życia.
Opiekun osoby niepełnosprawnej musi być pełnoletni. Wyjątek stanowią przewodnicy lub
opiekunowie towarzyszący osobom niewidomym, którzy mogą mieć co najmniej 13 lat.

 

Regulamin Zwiedzania Twierdzy Boyen

ZAŁĄCZNIK NR 1 do zarządzenia nr 6/2018 Dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury z dnia 22.11.2018r. w sprawie ustalenia regulaminu zwiedzania Twierdzy Boyen w Giżycku.

REGULAMIN ZWIEDZANIA TWIERDZY BOYEN W GIŻYCKU zarządzanej przez Giżyckie Centrum Kultury ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko. § 1.

ORGANIZACJA WSTĘPU:
1. Twierdza czynna jest od niedzieli do soboty (7 dni w tygodniu). Kasa biletowa jest czynna: a) w miesiącach kwiecień i październik w godzinach 9.00 – 16.00 b) w miesiącach maj i wrzesień w godzinach 9.00 – 17.00 c) w miesiącu czerwcu w godzinach 9.00 – 18.00 d) w miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) w godzinach 9.00 – 19.00 e) wystawy i obiekty są dostępne dla zwiedzających jeszcze przez godzinę po zamknięciu kasy biletowej f) w okresie jesienno-zimowym w miesiącach od listopada do końca marca zwiedzanie Twierdzy jest bezpłatne i jest możliwe w godzinach 9.00 – 15.00; grupy zorganizowane zwiedzają po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub e-mailowym w biurze Twierdzy. g) w okresie jesienno-zimowym w miesiącach od listopada do końca marca w każdy poniedziałek budynki, w których są wystawy ze względu na dzień wewnętrzny są zamknięte dla zwiedzających. 2.Istnieją następujące możliwości zwiedzania Twierdzy: a) zwiedzanie indywidualnie, b) zwiedzanie z przewodnikiem 3. Wprowadzenie na teren Twierdzy psa wymaga okazania aktualnej książeczki szczepień, zwierzę musi być prowadzone na smyczy lub otoku, a agresywne dodatkowo w kagańcu. 4. Twierdza jest nieczynna: 1 stycznia, 6 stycznia, w Niedzielę Wielkanocną, 1 listopada, 24 grudnia, 25 i 26 grudnia.
§ 2.
ZWIEDZANIE OBIEKTU:
1) Do wejścia na teren zwiedzania Twierdzy Boyen w godzinach otwarcia i miesiącach biletowanych uprawnia bilet wstępu.
2) Wycieczki szkolne i grupy zorganizowane wchodzą na teren obiektu pod opieką wykwalifikowanej kadry (pedagodzy, przewodnicy, piloci, kierownicy wycieczek) odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i zachowanie uczestników grupy. 3) Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i poleceń pracowników Twierdzy Boyen. 4) Należy zwrócić szczególną uwagę na bariery architektoniczne: – niskie i wąskie wejścia, wysokie progi, nierówne podłoże na całej trasie zwiedzania, szczególnie na schodach i w pomieszczeniach o zwężonym lub obniżonym profilu należy wykazywać szczególną ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa. 5) Maksymalna ilość osób w grupie zwiedzających przypadająca na jednego przewodnika wynosi 40 osób. 6) Zwiedzające grupy po zakupieniu biletów gromadzą się w wyznaczonym miejscu. 7) Jeżeli grupa zagraniczna nie dysponuje przewodnikiem ze znajomością wymaganego języka obcego, kierownik grupy zobowiązany jest do pouczenia jej członków o zasadach zachowania na terenie Twierdzy. 8) Podczas zwiedzania należy podporządkować się poleceniom przewodnika i nie zakłócać przekazu treści. 9) Temperatura powietrza w kazamatach wynosi ok. 10-12°C dlatego zwiedzającym latem sugeruje się zabranie cieplejszej odzieży oraz zwiedzanie w odpowiednim obuwiu – preferowane obuwie trekkingowe, sportowe. 10) Osoby pełnoletnie, rodzice i opiekunowie prawni osób nieletnich korzystające z oferty edukacyjnej Twierdzy, jak również biorące udział w wydarzeniach innych niż zgromadzenia i imprezy masowe organizowane na terenie Twierdzy, oświadczają, że wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku bądź wizerunku swojego dziecka w materiałach informacyjnych i promocyjnych zamieszczanych w szczególności na stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych Twierdzy Boyen. 11) Osoby, które nie wyrażają zgody na wykorzystanie swojego wizerunku lub wizerunku swojego dziecka są zobowiązane do wypełnienia odpowiedniego oświadczenia dostępnego w kasie oraz w biurze Twierdzy Boyen (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
§ 3.
NA TERENIE TWIERDZY BOYEN ZABRANIA SIĘ:
1) Wychylania przez barierki. 2) Wspinania się na ściany i inne elementy obiektu. 3) Wchodzenia na tereny wyłączone z użytkowania.
4) Wchodzenia do pomieszczeń oznaczonych zakazem wstępu. 5) Odłączania się od grupy bez uprzedniego poinformowania o tym przewodnika. 6) Przemieszczania się po terenie Twierdzy Boyen rowerem (rower należy pozostawić we wskazanym miejscu przez pracownika Twierdzy Boyen) 7) Wjazdu innym pojazdem mechanicznym. 8) Wprowadzania na teren Twierdzy Boyen innych zwierząt niż wymienione w § 1 pkt.4. 9) Palenia tytoniu. 10) Stosowania otwartego ognia, substancji oraz środków chemicznych. 11) Spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających. 12) Malowania po murach, ścianach i innych substancjach zabytkowych, śmiecenia i wszelkiego rodzaju zanieczyszczania. 13) Poruszania się poza obrębami wyznaczonych tras zwiedzania. 14) Dotykania eksponatów.
§ 4.
1. Podczas jakiegokolwiek nieprzewidzianego zdarzenia (np. omdlenia uczestnika itp.) zwiedzający powinni zachować spokój oraz wykonywać polecenia kierownika wycieczki i pracownika Twierdzy. 2. Wszelkie obrażenia czy inne dolegliwości zaistniałe podczas zwiedzania należy bezzwłocznie zgłosić pracownikowi Twierdzy, który poinformuje właściwe służby. 3. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się u pracowników Twierdzy Boyen.
§ 5.
NA TEREN OBIEKTU WSTĘPU NIE MAJĄ:
1. Osoby nietrzeźwe lub wykazujące oznaki spożycia środków odurzających, osoby zachowujące się niewłaściwie, które wzbudzają uzasadnione obawy przewodnika i pracownika Twierdzy, iż mogłyby zakłócić przebieg zwiedzania lub w inny sposób przeszkadzać zwiedzającym. 2. Dzieci do lat 14 bez opieki rodziców lub opiekunów.
§ 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. W przypadku nie przestrzegania niniejszego regulaminu, zwiedzanie może zostać skrócone bez prawa do zwrotu opłaty za bilet wstępu.
2. Kierownictwo Giżyckiego Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zwiedzania, w szczególności z powodów eksploatacyjnych. 3. Zwiedzający przez cały czas pobytu na terenie obiektów powinni posiadać przy sobie bilet wstępu, by móc go okazać na żądanie pracownika Twierdzy nawet w momencie opuszczenia obiektu. 4. W razie niemożności okazania ważnego biletu, zwiedzający zobowiązany jest do wniesienia opłaty za wstęp. 5. Zgubienie biletu nie uprawnia do kontynuowania zwiedzania – w takiej sytuacji zwiedzający zobowiązany jest do zastosowania zasad zawartych w pkt.4. 6. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi – także gdy powodem jest nieznajomość regulaminu Twierdzy. 7. Na imprezy specjalne dla większej ilości osób zasady wstępu na Twierdzę Boyen ustalane są przez Zarządcę a informacje o ich zmianie zamieszczane w kasie biletowej oraz na stronach internetowych. 8. Zarządca nie odpowiada za pozostawione rzeczy osobiste zwiedzających. 9. Kasjer obsługi wystawia każdorazowo paragon za sprzedaż biletów lub wystawia fakturę, jeżeli taką potrzebę zgłosi zwiedzający.
§ 7.
Skargi, zażalenia, uwagi, komentarze zwiedzający mogą kierować pisemnie na adres: Giżyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko lub Twierdza Boyen, ul. Turystyczna 1, 11-500 Giżycko lub drogą elektroniczną info@gck.gizycko.pl .
§ 8.
Regulamin zwiedzania Twierdzy Boyen w Giżycku wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Godziny otwarcia kasy biletowej:
kwiecień, październik: 9.00 – 16.00
maj: 9.00 – 17.00
czerwiec: 9.00 – 18.00
w sezonie (lipiec, sierpień): 9.00 – 19.00
wrzesień: 9.00 – 17.00

Wystawy i obiekty są dostępne dla zwiedzających jeszcze przez godzinę po zamknięciu kasy biletowej.

Listopad-marzec: zwiedzanie grupowe tylko po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym
87 428 83 93 lub e-mailowym piotr.wasniewski@gizycko.pl


PRZEWODNICY PO TWIERDZY BOYEN

Dane kontaktowe do przewodników z licencją PTTK oprowadzających po obiekcie. Należy kontaktować się z nimi bezpośrednio.

 

OPROWADZANIE W JĘZYKU POLSKIM: 
Bossowska Małgorzata tel. 514 160 006
Chaciewicz Zbigniew tel. 696 259 869
Chudy Olga tel. 737 444 039
Czerwińska Krystyna tel. 503 414 497
Faliszewski Andrzej tel. 502 845 854
Hackiewicz Jerzy tel. 508 398 374
Kędzierski Marcin –  tel. 500 209 895
Kupiszewski Ryszard tel. 698 625 877
Maślij Stefania tel. 604 522 038
Sacharczuk Grzegorz tel. 505 513 090
Świdzińska Małgorzata tel. 609 501 790
Świdziński Marcin tel. 601 761 880
Tomasiak Barbara tel. 511 500 536
Wnuk Anna tel. 506 441 536
Wnuk Kazimierz tel. 508 932 988
Wyrobek Witosław tel. 505 928 292
Zachwieja Krzysztof tel. 604 865 150

IN DEUTSCHER SPRACHE
Chaciewicz Zbigniew tel. +48 696 259 869

ГИД НА РУСCКОМ ЯЗЫКЕ
Jarosław Andrukajtis (Ярослав Андрукайтис ) tel. +48 605 907 119
Józef Lichacz tel. +48 600 622 919

IN ENGLISH LANGUAGE
Kędzierski Marcin tel. +48 500 209 895

CENNIK DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH:
grupy do 10 osób – 60 zł
grupy do 20 osób – 80 zł
grupy powyżej 20 osób – 100 zł